Vĩnh Long nằm ở trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, với dân số trên 1 triệu người, gồm các dân tộc kinh, Khmer và Hoa cùng làm ăn, sinh sống trên một diện tích 147.500 ha. Vĩnh Long ngày nay là một phần của Long Hồ dinh, được hình thành từ năm 1732, bao gồm các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và một phần của Cần Thơ. Vĩnh Long có tiềm lực kinh tế rất lớn    Cấu trúc Web | Hỏi đáp |  Danh bạ KCN | English |  Đăng Nhập 
Chính sách ưu đải đầu tư Chính sách ưu đải đầu tư
 Thủ tục đăng ký thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp
Thủ tục: Đăng ký thoả ước lao động tập thể
(đối với các doanh nghiệp trong Khu và tuyến công nghiệp).
 Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994. Nghị định số: 93/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002.
- Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Quản lý doanh nghiệp và lao động, Ban Quản lý các KCN số 85 Trưng Nữ Vương phường 1, Thành Phố Vĩnh Long
• Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì bộ phận tiếp nhận thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký thoả ước lao động tập thể.
• Trường hợp hồ sơ thiếu, bộ phận tiếp nhận hướng dẫn yêu cầu người nộp bổ sung hồ sơ.
- Bước 3:   Thông báo về việc đăng ký nội quy lao động.
 Thời gian tiếp nhận và trao trả hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng, từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ thứ bảy chủ nhật nghỉ).
            - Cách thức thực hiện:
            - Thành phần, số lượng hồ sơ:
• Công văn đề nghị đăng ký thỏa ước lao động tập thể;
• Quyết định thành lập công đoàn.
•  Biên bản họp lấy ý kiến tập thể người lao động.
•  Bản thỏa ước lao động tập thể (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994).
            - Số lượng hồ sơ: 04
            - Thời gian giải quyết:
•  05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long.
            - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo về việc đăng ký thoả ước lao động tập thể.
            - Lệ phí: không
            - Tên mẫu đơn: Mẫu thoả ước lao động tập thể (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994).
            - Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không
            - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
            Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thoả ước lao động tập thể.
Nghị định số 93/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thoả ước lao động tập thể.
Thủ tục: Đăng ký thoả ước lao động tập thể
(đối với các doanh nghiệp trong Khu và tuyến công nghiệp).
 Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994. Nghị định số: 93/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002.
- Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Quản lý doanh nghiệp và lao động, Ban Quản lý các KCN số 85 Trưng Nữ Vương phường 1, Thành Phố Vĩnh Long
• Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì bộ phận tiếp nhận thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký thoả ước lao động tập thể.
• Trường hợp hồ sơ thiếu, bộ phận tiếp nhận hướng dẫn yêu cầu người nộp bổ sung hồ sơ.
- Bước 3:   Thông báo về việc đăng ký nội quy lao động.
 Thời gian tiếp nhận và trao trả hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng, từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ thứ bảy chủ nhật nghỉ).
            - Cách thức thực hiện:
            - Thành phần, số lượng hồ sơ:
• Công văn đề nghị đăng ký thỏa ước lao động tập thể;
• Quyết định thành lập công đoàn.
•  Biên bản họp lấy ý kiến tập thể người lao động.
•  Bản thỏa ước lao động tập thể (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994).
            - Số lượng hồ sơ: 04
            - Thời gian giải quyết:
•  05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long.
            - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo về việc đăng ký thoả ước lao động tập thể.
            - Lệ phí: không
            - Tên mẫu đơn: Mẫu thoả ước lao động tập thể (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994).
            - Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không
            - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
            Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thoả ước lao động tập thể.
Nghị định số 93/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thoả ước lao động tập thể.