Vĩnh Long nằm ở trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, với dân số trên 1 triệu người, gồm các dân tộc kinh, Khmer và Hoa cùng làm ăn, sinh sống trên một diện tích 147.500 ha. Vĩnh Long ngày nay là một phần của Long Hồ dinh, được hình thành từ năm 1732, bao gồm các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và một phần của Cần Thơ. Vĩnh Long có tiềm lực kinh tế rất lớn    Cấu trúc Web | Hỏi đáp |  Danh bạ KCN | English |  Đăng Nhập 
Kêu gọi đầu tư vào KCN

Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư

1. Quyền của nhà đầu tư:

a. Nhà đầu tư được quyền lựa chọn lĩnh vực, hình thức, địa bàn, quy mô, đối tác đầu tư, thời hạn hoạt động của dự án,... phù hợp với quy định hiện hành và quy hoạch của địa phương. Trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác xuất khẩu, tiêu thụ sản phẩm và các quyền khác theo quy định của pháp luật.

b. Được đăng ký kinh doanh một hoặc nhiều ngành nghề, thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; tự quyết định về hoạt động đầu tư, kinh doanh đã đăng ký.

c. Được các cơ quan chức năng của tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi về môi trường pháp lý và cung cấp nhanh chóng, kịp thời các thông tin về quy hoạch, địa bàn, danh mục dự án đầu tư và các thông tin, số liệu cần thiết khác theo yêu cầu của nhà đầu tư trong phạm vi pháp luật cho phép.

d. Các nhà đầu tư có dự án đầu tư thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và danh mục lĩnh vực hoặc địa bàn khuyến khích đầu tư theo quy định này thì được hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định.

2. Nghĩa vụ của nhà đầu tư:      

a) Nhà đầu tư căn cứ vào các ưu đãi và điều kiện được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật và quy định này để tự xác định mức ưu đãi, hỗ trợ và làm thủ tục hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Nhà đầu tư có nghĩa vụ tuân thủ các quy định pháp luật về hoạt động đầu tư, về doanh nghiệp, về bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật liên quan khác của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quy định của tỉnh, đồng thời triển khai thực hiện dự án đầu tư đúng quy định, tiến độ và  thời gian… theo hồ sơ đã đăng ký và giấy chứng nhận đầu tư đã cấp.

                                                                         Điều 5, Quyết định 07 /2013/QĐ-UBND

 

Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư

1. Quyền của nhà đầu tư:

a. Nhà đầu tư được quyền lựa chọn lĩnh vực, hình thức, địa bàn, quy mô, đối tác đầu tư, thời hạn hoạt động của dự án,... phù hợp với quy định hiện hành và quy hoạch của địa phương. Trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác xuất khẩu, tiêu thụ sản phẩm và các quyền khác theo quy định của pháp luật.

b. Được đăng ký kinh doanh một hoặc nhiều ngành nghề, thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; tự quyết định về hoạt động đầu tư, kinh doanh đã đăng ký.

c. Được các cơ quan chức năng của tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi về môi trường pháp lý và cung cấp nhanh chóng, kịp thời các thông tin về quy hoạch, địa bàn, danh mục dự án đầu tư và các thông tin, số liệu cần thiết khác theo yêu cầu của nhà đầu tư trong phạm vi pháp luật cho phép.

d. Các nhà đầu tư có dự án đầu tư thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và danh mục lĩnh vực hoặc địa bàn khuyến khích đầu tư theo quy định này thì được hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định.

2. Nghĩa vụ của nhà đầu tư:      

a) Nhà đầu tư căn cứ vào các ưu đãi và điều kiện được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật và quy định này để tự xác định mức ưu đãi, hỗ trợ và làm thủ tục hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Nhà đầu tư có nghĩa vụ tuân thủ các quy định pháp luật về hoạt động đầu tư, về doanh nghiệp, về bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật liên quan khác của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quy định của tỉnh, đồng thời triển khai thực hiện dự án đầu tư đúng quy định, tiến độ và  thời gian… theo hồ sơ đã đăng ký và giấy chứng nhận đầu tư đã cấp.

                                                                         Điều 5, Quyết định 07 /2013/QĐ-UBND